Преводачески услуги

 

Ценова листа

Изтеглете и разгледайте нашата ценова листа от тук.

Класове документи

Kлас А 

Бланкови документи: Свидетелство за съдимост;

Бланкови общински документи: удостоверение за раждане/ за сключен брак/ наследници/идентичност на имена /постоянен адрес /родствени връзки /семейно положение, препис от акт за смърт;

Уверение от университет, лични карти, паспорти, свидетелство за управление на МПС, бланкови документи.

Клас B 

Образователни документи: академична справка, диплома за средно образование, диплома за висше образование, приложение към диплома, свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за завършен клас/ образователна степен/ професионална квалификация;

Удостоверения от Агенцията по вписванията: ГДД, ГФО;

Счетоводни – баланси, отчети и пр.;

Сертификати за съответствие, общи указания за употреба, пълномощни за МПС, декларация от родител, спесимен, CV, декларация пред нотариус, договор за МПС, кръщелно свидетелство, медицинско свидетелство, служебна бележка, служебна бележка за доход, удостоверение от КАТ и полиция/ НАП/ църковен брак/ банка/ НОИ, сертификати, препоръки, фактури, ЧМР, фиш за заплата.

Клас С 

Общо специализирани документи, специални пълномощни;

Специализирани указания за употреба и договори за покупко-продажба на имоти/ акции/ трудови правоотношения/ наем/ управление/ дружествен/, приложения към договори, споразумения, фирмени/технически оферти;

Нотариални актове, съдебни решения, протоколи от полиция, имунизационен паспорт, фирмени презентации, документи за ипотека, ревизионни актове, наказателна преписка, дипломна работа, атестат, превод на сайтове*, одиторски доклад, оценителски доклад, стратегии, фирмен профил, каталози, фирмени процедури и правила;

Декларации за съответствие; условия за тръжни процедури; тръжни процедури; наказателни преписки; анекси към договори; дружествени устави; формуляр за хоспитализация; протоколи.

Клас D

Специализирани документи в областите банкиране, финанси и икономика, техника, енергетика, застраховане, информационни технологии и софтуерни системи, право, биология и екология, физика и химия, други науки, петролна промишленост, телекомуникации, строителство и архитектура, селско стопанство, епикризи, ТЕЛК, резултати от изследвания, медицински свидетелства, амбулаторни листове и други документи със специфична медицинска тематика;

Технически спецификации по тръжни процедури, протокол за хигиенна оценка.

Важно:  Цената за превода се изчислява въз основа на броя символи на изходния (преведен) текст. Една преводна страница съдържа 1800 символа преведен текст с интервалите. Броят на физическите страници на документа е възможно да не съответства на броя на преводните страници.

*Преводът на интернет страници  и сайтове се извършва по договаряне.

**При обем по-голям от 9 стр. на работен ден за 8 работни часа, както и превод в извънработно време, се таксува по договаряне (1 стандартна машинописна страница = 1800 символа)!
Всички посочени по-горе срокове не включват почивни дни и официални празници.

Обявените срокове важат за обем до 20 стандартни страници.

За повече информация свържете се с нас!

Обадете се сега

+359 88 460 8266

или