Магистърска програма:

Дигитален HR

Краен срок за кандидатстване

 

Виж тук.

Имаш въпрос?

 

Свържи се с нас!

 

Факти и цифри

570 часа

Хорариум

1-година

Период

60

Кредита

2 седмици

Практика

Поглед върху структурата на програмата

I. За специалността:

Кратко представяне

Магистърската програма по дигитален HR е нова и иновативна програма в Стопанския факултет на Техническия Университет, която се състои от лекции, семинарни, лабораторни упражнения и курсови проекти. Студените завършили тази специалност ще бъдат добри HR специалисти. Специалността се предлага и на английски език в редовна форма на обучение, с продължителност 1 година.

 

Семестри

Годината има два семестъра. Всеки семестър има своита индивидуална учебна програма, която е оптимизирана така, че да постигнеш максимални резултати за минимално време.

 

II. Какво точно ще уча?

Семестър 1

Основи на дигитален маркетинг

Тази дисциплина има за цял да представи основите на дигиталния маркетинг, като наблегне на основните му аспекти. В края на обучението студентите ще имат познания по следните теми: какво е маркетинг, как се променя маркетингът в дигитална среда, директната връзка потребител-марка, какво не се променя в дигитална среда – фокус върху потребителите, експериментиране с различни подходи, защото дигиталният маркетинг борави с други инструменти и др. Също така за да бъдете ефективни в дигиталния маркетинг ще се запознаем и с похватите, върху които се базира дигиталният маркетинг: уебсайтове, имейл реклами, реклами в социални медии (Google, Facebook, Instagram, Etsy и др.), таргетиране, оптимизация за търсене и още много други.

 

Проектиране на системи за мениджмънт

По време на лекциите и упражненията студените ще правят практически упражнения за лабораторни аудиторни занятия, учебни тестове и казуси за семинарни аудиторни занятия и ще се запознаят с технологията на управленските процеси, информационни бази, основните проектантски дейности, наблюдателни функции на организацията и нейните системи, бонус системи и други.

HR мениджмънт и дигитализация

Студените ще се обучават на най-новите дигитализирани процеси в човешките ресурси, които ще им помогнат в бъдеще при намиране на работно място и ще улесни работата им. Ще се изучават различните методи за дигитализация в организациите, като ще се дадат и примери от реалния живот.

Информационни системи в HR

Студентите ще бъдат запознати с най-популярните софтуери и с това те как работят, каква е същността и ролята им, което ще им постави добри основни познания. Внедряването на информационни HR решения решава широк спектър от задачи и има редица предимства.

Информационната система за човешките ресурси (HRIS – Human resources information system) е софтуерно или онлайн решение за нуждите на човешките ресурси, заплатите, управлението и счетоводството в рамките на бизнеса за въвеждане на данни, проследяване на данни и информационни нужди.

Едни от основните системи с които ще се работи са: „HeRMeS eXpress”, „ГЛОБАЛ“, „SAP“ и др.

Задължително избираема мениджърска дисциплина* - Списък И1

Студените ще имат право да изберат по тяхно желание една от посочените дисциплини.

Организационно проектиране

В тази дисциплина ще се систематизират по определена логика теоретични и приложни знания за организациите, за тяхната природа, изграждане, функциониране и развитие. Тази дисциплина е насочена към студените по магистърските програми: Бизнес администрация, Корпоративно управление и Дигитален HR.

Свободно избираема икономическа дисциплина* - Списък И2

Студените ще имат право да изберат по тяхно желание една от посочените дисциплини.

Семестър 2

Стратегическо управление в човешките ресурси

В тази дисциплина студентите ще изучават как се изготвят различни проекти и как се реализират относно стратегическото управление. Студените ще се научат да разработват различни стратегии за управлението на човешките ресурси, които дават възможност на организациите да постигнат своите глобални цели.

Стратегическото управление в HR има за цел да обучи студентите как да анализират  състояние на дадена организацията и обкръжаващата я среда, да правят прогнози за развитието и,  ориентиране към осъществяване на съществени промени в бъдеще с цел осигуряване на растеж и просперитет.

 

Иновации в човешките ресурси

Иновацията на човешките ресурси е внедряването на нови идеи, методи и технологии за по-добро посрещане на постоянно променящите се изисквания на организацията и нейната работна сила. Става дума за предвиждане на бъдещите нужди и обстоятелства, а не просто за намиране на отговор на променящата се ситуация. В този предмет студените ще се запознаят с различни иновативни стратегии в човешките ресурси.

Задължително избираема мениджърска дисциплина* - Списък И3

Студените ще имат право да изберат по тяхно желание една от  посочените дисциплини.

Свободно избираема мениджърска дисциплина* - Списък И4

Студените ще имат право да изберат по тяхно желание една от посочените дисциплини.

Задължително избираем курсов проект* - Списък И5

Студените ще трябва да разработят един от по-долу посочените проекти и да го защитят пред комисия.

Лидерство и комуникация

Студените ще бъдат обучени как да бъдат добри лидери в управление на служители. Лидерството учи студените на способността да обединяват хората около съвместна работа за постигане на обща цел.

Ние сме тук:

Имейл

Имаш въпрос, на който не намери отговор?

Информация

Пиши ни или ни посети

Локация

бул. Св. Климент Охридски 8, блок 3, етаж 2, кабинет 3235, Студентски град, София

Телефонен номер

Студентска канцелария:
(+359) 2 965 27 04